Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν.4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.4/2018/12.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΦΕΚ Β΄2837/16.7.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.απόφ.4/2018/12.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄2837/16.7.2018) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.3932/24.7.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ