Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.


Στις 18/6/2013 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Δ17α/180/3/ΦΝ463 ερμηνευτική εγκύκλιος 24/2013 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. Η6, αρθ. πρώτο, εδάφιο 4 του Ν.4093/2012 και την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών 2% και 2‰ υπέρ ΤΕΕ.

Δείτε την εγκύκλιο