Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του Ν.4495/2017, που αναφέρονται σε πολεοδομικής φύσεως θέματα (τακτοποίηση αυθαιρέτων κ.λπ.), με τα άρθρα 34 και 45 του νέου Ν.4546/2018

Με το νέο Νόμο 4546/11.6.2018 (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018) “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα με τα άρθρα 34 και 45 αυτού, επέρχονται τροποποιήσεις του Νόμου 4495/2.11.2017 (ΦΕΚ Α΄167/3.11.2017) “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

Δείτε το άρθρο 34 (στις σελίδες 8351-8360 του ΦΕΚ) καθώς το άρθρο 45 (στις σελίδες 8364-8365 του ΦΕΚ) του νέου Νόμου 4546/11.6.2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »