Νόμος 4546/11.6.2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018)

Δείτε το Νόμο 4546/11.6.2018 (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin