Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Συνδεθείτε με τη νέα διαδικτυακή πύλη (ppp.eaadhsy.gr) της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-9 Αρ.πρ.ΔΝΣβ/44867/ΦΝ466/11.7.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin