Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Συνδεθείτε με τη νέα διαδικτυακή πύλη (ppp.eaadhsy.gr) της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ