Νόμος 4541/2018 “Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄93/31.5.2018)

Δείτε το Νόμο 4541/2018 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin