Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γν. ΝΣΚ σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος. (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1100/23.5.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ 1100/23.5.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε την αριθμ. 130/2017 γν. ΝΣΚ εδώ