Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.5.2018 – ΑΔΑ: ΨΒΚ34653Π8-13Ζ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 και του άρθρου 7 του Ν. 4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής»

Δείτε το Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin