Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16.5.2018 – ΑΔΑ: Ψ48Θ4653Π8-ΔΥ4) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πολεοδομικές Μελέτες Εναρμόνισης Χρήσεων Γης»

Δείτε το Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin