Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1087/11.5.2018 – ΑΔΑ: Ω90Σ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΡ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη». (Παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προυποθέσεις κατά τις οποίες μισθωτοί με μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών)


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ