ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-23 (Αριθμ. Πρωτ.: 606327/9.5.2018 – ΑΔΑ: ΨΒΙ0465ΧΠΙ-ΗΧΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin