ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αρ. Πρωτ: 569143/2.5.2018 – ΑΔΑ: ΩΨΣΩ465ΧΠΙ-ΛΥ9) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin