Εγκύκλιος 7 (Αρ. Πρωτ.: Δ24/οικ/5520/24.4.2018 – ΑΔΑ: ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59)». (Ορθή επανάληψη)


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ