Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Τ01/652/34/10.4.2018 – ΑΔΑ: 6ΚΛΗ465ΧΠΙ-ΛΞΧ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin