Εγκύκλιος 6 (Αρ.Πρωτ.: Δ11/οικ.82/28.3.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ
Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο αρ.2/26.1.2018 της Γ.Γ.Υ. εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin