ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Φ.40021/οικ.18530/1001/30.3.2018 – ΑΔΑ: 6ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A΄56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ
Δείτε το σχετικό [αρ.Φ.40021/οικ.11259/571/28-2-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465ΘΙΩ-7Β4)] έγγραφο εδώ
Δείτε το Νόμο 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018) εδώ