ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./357/455828/30.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΩΟΓ465ΧΠΙ-9Κ1) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»


Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ
Δείτε τη σχετική Ανακοίωση (30.3.2018) του ΕΦΚΑ εδώ