ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-33 (Αριθμ. Πρωτ.: Σ78/15/19.9.2017 – ΑΔΑ: 6Β9Υ465ΧΠΙ-Η8Ω) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin