Νόμος 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»

Δείτε το Νόμο εδώ. (Ιδιαίτερη επισήμανση: Άρθρο 22 “Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη” και Άρθρο 23 “Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη”)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin