Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1058/23.3.2018 – ΑΔΑ: 6Ψ4Β46ΜΠ3Ζ-9ΗΞ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και τη συνημμένη υπ’ αριθ. 287/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ εδώ