Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7319/13.3.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Επικαιροποιημένα Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ»

Δείτε το Έγγραφο εδώ και τα συνημμένα αυτού, Φύλλα 1 και 2, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin