Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 166986/590/2.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 772/6.3.2018) των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010». (Αφορά τους δασικούς χάρτες)


Δείτε την ΚΥΑ εδώ