Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1035/28.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΗΤΙ46ΜΠ3Ζ-Μ5Ι) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin