Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.: 1361/28.2.2018) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Αρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 20.3.2018 και ώρα 14:00)

Δείτε την Πρόσκληση εδώ και παρακάτω τα συνημμένα της.

– Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

– Την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin