ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.πρωτ.: 1250/28.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ