Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin