Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/6.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 466/14.2.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)»

Δείτε την ΥΑ έδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin