Εγκύκλιος (Α.Π.: 949/13.2.2018 – ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και παρακάτω τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ :

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 23, η οποία παρουσιάζει ειδικά θέματα συμπλήρωσης του “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) και του “Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης” (ΕΕΕΣ), προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, και των οικονομικών φορέων, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των εν λόγω εντύπων.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »