Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14.2.2018 – ΑΔΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin