Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557/7.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΞ604653Π8-Ε7Λ) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin