Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: Ψ3ΘΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Α) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin