Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1021/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΓΠ746ΜΠ3Ζ-7ΡΗ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ.291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και τη συνημμένη της Εγκυκλίου, υπ’ αριθμ. 291/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα) η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της ΑΑΔΕ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin