ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-6 (Αριθ. Πρωτ.: Σ50/6/177201/5.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ