Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: 91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin