ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ93/1/169196/2.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΤΓ9465ΧΠΙ-Δ61) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων». (Αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο)


Δείτε το Έγγραφο εδώ