Εγκύκλιος 1 (Αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/14394/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./15.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΣΕ465ΧΘΞ-ΘΜΖ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αποστολή της υπ’αριθμ.251/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin