ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1014/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ38Χ46ΜΠ3Ζ-ΨΦΙ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ