ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-4 (Αριθ. Πρωτ.: Σ40/9/107633/22.1.2018 – ΑΔΑ: 66Τ8465ΧΠΙ-ΘΟΚ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin