ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 165792/225/19.1.2018 – ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.». (Αφορά τις υποβληθείσες αντιρρήσεις επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών)


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ