Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4841/29.12.2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»

Δείτε την ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin