Εγκύκλιος (Α.Π. : ΥΠΕΝ/3116/19.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ9ΣΑ4653Π8-Ν8Π) του ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017». (Αφορά τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Μηχανικού κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας)

Μετά από σχετικά ερωτήματα συναδέλφων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Υπηρεσιών Δόμησης, με παρέμβαση του Κεντρικού ΤΕΕ αλλά και του ΤΕΕ Πελοποννήσου στην πρόσφατη εκδήλωσή του για το Νόμο 4495/2017 όπου ετέθη το θέμα και ζητήθηκε από την εισηγήτρια Σύμβουλο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η έκδοση συγκεκριμένης διευκρινιστικής οδηγίας, εξεθόθη από το ΥΠΕΝ η παραπάνω Εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία για την έκδοση οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του Μηχανικού αλλά μόνο τα αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και Δήμου.
Επιπλέον στην παραπάνω Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η κράτηση 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2/47676/0026/13.10.2017 Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin