Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7263/17.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Παραδείγματα Υπολογισμού Συντάξεων Μονοσυνταξιούχων και Διπλοσυνταξιούχων Μηχανικών Δημοσίου από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ»


Δείτε το Έγγραφο εδώ και τα συνημμένα αυτού, Φύλλα 1 και 2, εδώ