Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. : 4495 – 15/01/2018/15.1.2018 – ΑΔΑ: 6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin