Επικαιροποιημένα (εγκρίθηκαν στην 72η/21.12.2017 Συνεδρίαση της ΕΑΑΔΗΣΥ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της στις 15.1.2018) υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, άνω των 60.000 Ευρώ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ως άνω υποδείγματα ΔΕΝ αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.