Περιφέρεια Πελοποννήσου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως και 29.1.2018)


Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε τα συνημμένα της Πρόσκλησης :

1. Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

2. Την Υπεύθυνη δήλωση εδώ