Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων (αναθεωρημένων) προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄ 66/19.1.2018


Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εγκεκριμένα (με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη έχουν δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 66/19.1.2018).