ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1003/3.1.2018 – ΑΔΑ: 7ΖΚ446ΜΠ3Ζ-ΠΘΨ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin