Ανακοίνωση (19.12.2017) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin