Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin